Správcem Vašich osobních údajů, poskytnutých v rámci registrace na akci Běh rektorky 2020, konající se 23. 9. 2023 v arboretu Mendelovy univerzity v Brně, je Mendelova univerzita v Brně, IČO 62156489, se sídlem na adrese Zemědělská 1665/1, Brno.

Zpracování Vámi poskytnutých osobních údajů je nezbytné pro přípravu a organizační zajištění akce.

Právním základem zpracování osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, neboť jejich zpracování je nezbytné pro oprávněné zájmy správce (např. zasílání organizačních sdělení, fotodokumentace Běhu MENDELU 2023, konající se 23. 9. 2023 v arboretu Mendelovy univerzity). V některých případech mohou být Vaše osobní údaje zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR z důvodů, kdy subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů.

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání není univerzitě uložena zvláštním právním předpisem anebo k tomu účastník této akce neudělil souhlas.

Dovolujeme si vás upozornit na skutečnost, že z akce Běh MENDELU 2023 bude pořizován fotografický a audiovizuální záznam zejména pro zpravodajské a reportážní účely Mendelovy univerzity v Brně, včetně jeho případného zveřejnění. Osoba, která bude pořizovat fotografie či záznam za Mendelovu univerzitu v Brně, bude označena a můžete jí sdělit své přání nebýt na záznamu zachyceni. Vstupem do arboreta Mendelovy univerzity v Brně berete na vědomí, že jste byli na tuto skutečnost upozorněni.

Při zpracování osobních údajů v rámci konání akce nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po dobu počínaje dnem 11. 4. 2023 a konče dnem 23. 9. 2023 včetně.  Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními GDPR. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů: e-mail: dpo@mendelu.cz